Ydelsesbeskrivelser


Fonden Værket er godkendt som opholdsted. Fonden Værket kan efter konkret aftale med tilsynsenheden benytte to pladser til unge efter § 66 nr. 5 i Serviceloven.

Fonden Værket er godkendt som bosted. Ophold på bostedet sker i overensstemmelse med servicelovens § 144 stk. 1.

Ophold i botilbuddet skal ske i henhold til Servicelovens § 107.

Botilbuddet er, som privat udbyder, omfattet af reglerne i forvaltningsloven samt offentlighedsloven i forhold til den opgave der udføres, jf. retssikkerhedslovens § 43 stk. 2.

Fonden Værket har i 2011 udarbejdet tilbud om bostøtte - Godkendelse for tilbud om bostøtte bevilget efter servicelovens § 85. Godkendelse foretages af handlekommune, der ønsker at gøre brug af dette tilbud. Tilbuddet er primært henvendt til Århus Kommune.

Beskrivelse af målgruppen
Målgruppen på Fonden Værket er unge imellem 15 og 23 år samt for voksne fra 18 år og opefter, der har behov for en tæt omsorg, tydelig struktur og faste rutiner. Det er ikke en forudsætning at personen har en diagnose ved indskrivningen.
  • Personer med ADHD eller lignende psykiske handicaps.
  • Personer med tilknytnings, kontaktforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser.
Fonden Værket har mulighed for at tilbyde to pladser for unge fra 15 til 23 år. Vi kan modtage unge fra hele landet.

Målsætning
Overordnet målsætning for vores ydelse er, at pågældende bliver selvhjulpen i en sådan grad, at den enkelte person styrkes til et liv på egen hånd eller med minimum af støtte i egen bolig. Herunder, at den enkelte på sigt kan udføre selvstændige funktioner i sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig måde samt kunne indgå i dialog med omgivelserne, frem for kun at være underlagt konsekvenserne af andres beslutninger.

Faglig tilgang
Metode til at opnå denne målsætning tager udgangspunkt i en pædagogisk profil, hvor den overordnede ramme er struktureret pædagogik. Fonden Værket tilbyder en tryg, omsorgsfuld, genkendelig og overskuelig hverdag med pædagogisk personale til stede i alle døgnets timer.

Konkret udmønter strukturen sig i skemaer og andre støtteforanstaltninger, rettet imod den unges aktuelle færdigheder, samtidig med at vi støtter dem i at skabe indhold i deres hverdag i form af skole eller arbejdspraktik samt et aktivt fritidsliv i lokalområdet. Fremadrettet er målet, at indsatsen leder til uddannelse og/eller beskæftigelse, dette på ordinære eller andre vilkår.

Udviklingsplaner
Der vil for hver enkelt blive udarbejdet en individuel udviklingsplan, dette med udgangspunkt i handleplanen, hvor de enkelte indsatsområder, udviklingsperspektiver og mål, herunder delmål, vil blive beskrevet. Det vil endvidere fremgå af udviklingsplanen, hvilke strategier der vil blive arbejdet med og hvordan den unge får mulighed for, at tilegne sig personlige og sociale kompetencer.

Teori og metode
I vores daglige arbejde med de unge arbejder vi med selvregulerende kognitive strategier, der sætter den anviste adfærd ind i en årsags-/virkning sammenhæng. Den sigter mod at etablere forståelse og forsøger at fremme mulighederne for erfaringsoverførsel.

Vi tager udgangspunkt i det socialpædagogiske koncept KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i en anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive, det, der virker. I KRAP ligger endvidere en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Vi finder, at ovenstående teori og metodegrundlag i høj grad stemmer overens med Fonden Værkets værdigrundlag.


Fonden Værket | Gammelsøvej 65| 8260 Viby J | Tel: +45 86 15 24 46 | E-mail: info@fonden-vaerket.dk